top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§ 1
PLIKI COOKIES

1. Strona zapisuje w urządzeniach Użytkowników dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które są̨ zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym
Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych („Pliki cookies”).
2. Użytkownik po wejściu na Stronę może wyrazić zgodę na używanie Plików cookies
lub nie wyrazić takiej zgody poprzez wybór w oknie swojej przeglądarki
internetowej odpowiedniej opcji.
3. Ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na Stronie.
4. Na Stronie wykorzystywane są Pliki cookies Google Analytics oraz Google AdWords.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) analizowania ruchu na Stronie; b)
optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony; c) mierzenia
skuteczności przeprowadzanych kampanii marketingowych; d) dostosowania
reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika.
6. Na Stronie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: a) cookie sesyjne, które
są przechowywane do momentu opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki
internetowej; b) cookie stałe, które są przechowywane do momentu ich wygaśnięcia
lub usunięcia z przeglądarki internetowej.
§ 2

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Za pośrednictwem Strony zbierane są informacje zawarte w plikach Cookies tylko w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania Stroną, analizowania ruchu
na Stronie, optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony. Co do
zasady, pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną
identyfikację Użytkownika. Jednakże w pewnych sytuacjach niektóre z informacji, w
zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać uznane za dane
osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych,
zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w
niniejszym paragrafie.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających ze Strony
odczytywanych z plików cookies jest SUNSTAR. Szkoła języka japońskiego,
ul. Sobieskiego 9, 33-332 Kraków.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu umożliwienia
Użytkownikowi korzystanie ze Strony. Podstawą prawną dla zbierania danych
Użytkownika odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia
2016/679 o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – uzasadniony
interes administratora. Tym uzasadnionym interesem jest prowadzenie analiz
statystycznych dotyczących Użytkowników na potrzeby administratora oraz
optymalizacja i udoskonalanie Strony.
4. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez
analizę zawartości plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera,
które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
5. Dane osobowe Użytkowników będą̨ przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to
jest konieczne w związku z korzystaniem ze Strony, a po tym okresie mogą być
przechowywane dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

§ 3

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ INACZEJ, NIEZALEŻNIE
OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ POLITYKI, W ŻADNYM WYPADKU SUNSTAR
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY, W TYM UTRACONE KORZYŚCI, SZKODY POŚREDNIE LUB WTÓRNE
WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE
MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRAWO STANOWI INACZEJ. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:
a) DECYZJE LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA PODSTAWIE
DANYCH ZAWARTYCH NA STRONIE LUB W NINIEJSZEJ POLITYCE;
b) INWESTYCJE FINANSOWE LUB JAKIEKOLWIEK INNE, PRAWNE LUB FAKTYCZNE
OPERACJE, DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA PODJĘTE NA PODSTAWIE STRONY PRZEZ
UŻYTKOWNIKA;
c) NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE STRONY;
d) PROBLEMY Z TYMCZASOWĄ DYSFUNKCJĄ STRONY;
e) DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA OSÓB TRZECICH, ZA KTÓRE ADMINISTARTOR NIE
ODPOWIADA;
f) ZDARZENIA SIŁY WYŻSZEJ;
g)ZDARZENIA ZAWINIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA,

h) ZA WSZELKIE REGULACJE PRAWNE, KTÓRE ULEGNĄ ZMIANIE PODCZAS
KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A MAJĄCE WPŁYW NA
KORZYSTANIE ZE STRONY. W PRZYPADKU ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH
ADMINISTARTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO SKORYGOWANIA REGUŁ KORZYSTANIA ZE
STRONY,
2. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NARUSZENIA
POSTANOWIEŃ POLITYKI ORAZ SKUTKÓW TAKIEGO NARUSZENIA.

bottom of page